Hur jämställd är fastighetsbranschen? Det får du veta på Fastigos seminarium på Business Arena i Malmö den 3 april och Göteborg den 8 april.

Fastigo har nyligen genomfört en undersökning om jämställdheten i fastighetsbranschen och svaren håller just nu på att bearbetas.

I den enkäten har Fastigo bland annat frågat efter hur stor andel kvinnor som finns i styrelsen och ledningsgruppen och hur många som har personal- och budgetansvar samt hur det ser ut med uttag av föräldraledighet och möjlighet till karriär.

Många svar

- Vi kan konstatera att svarsfrekvensen är hög och att många svarat ingående på de öppna frågorna kring hinder för jämställdhet och affärsnyttan, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Resultaten kommer att presenteras på Business Arena i Malmö den 3 april och i Göteborg den 8 april. Under våren kommer enkäten att följas upp av en kvalitativ studie med djupintervjuer av 20 företagsledare i fastighetsbranschen.