Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Nu måste alla chefer se till att de vet vad som menas med uttryck som osund arbetsbelastning.

Här är fem viktiga faktorer i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift som gäller från den 31 mars 2016. Målet är att minska ohälsan på jobbet.

För chefer är föreskriftens definition av resurser för arbetet extra viktig. Enligt den nya föreskriften har arbetsgivaren ansvar för att:

  1. Kraven i arbetet kan vara arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden.
  2. Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel genom att ha en skriven policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, exempelvis hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.
  3. Arbetstagaren inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  4. Resurser för arbetet är goda. Det kan vara arbetsmetoder, arbetsreskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsatser, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor och möjlighet till återhämtning. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar.
  5. Organisatorisk arbetsmiljö. Det handlar om villkoren och förutsättningarna för arbetet. I det ingår ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift heter Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:14.

Margaretha Eldh