På AB Enköpings Hyresbostäder ska alla känna sig trygga och bemötas med respekt. Det gäller hyresgäster och personal. Alla har lika stort värde och mot alla typer av kränkande behandling gäller nolltolerans. Här lever man efter sin likabehandlingsplan.

Det allra viktigaste för alla som har sin arbetsplats på EHB, AB Enköpings Hyresbostäder är att det känns tryggt att komma hit och att vara här. En grundförutsättning för en god arbetsmiljö är att man trivs, känner glädje och är välkommen i en gemenskap. Ingen människa ska behöva vara rädd för övergrepp eller kränkningar. Det är ledningen som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad på jobbet eller i boendemiljön. Här hjälps alla 38 anställda åt att skapa goda relationer baserade på respekt och tolerans.

Grund för integrationsarbetet

- Vi värnar om att alla behandlas lika inom organisationen, säger Jennie Sahlsten, VD vid AB Enköpings Hyresbostäder, som har en likabehandlingsplan som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet och arbetet med integration.

Arbetet startade i personalgruppen för två år sedan, i juni 2015. Därefter har medarbetarna vid AB Enköpings Hyresbostäder, själva arbetat fram de värderingar som är grunden i hela arbetet.

- Syftet är att de anställda ska leva det varje dag och arbeta utifrån det. Då måste värderingarna finnas från grunden. Det gäller att hela tiden ta upp det på agendan, i alla forum, säger Jennie Sahlsten.

Agerar snabbt och tydligt

När situationer uppstår som inte rimmar med företagets policy har hon som VD agerat och varit snabb och tydlig.

- Direkt när något händer reagerar vi med en gång. Det kan exempelvis vara en situation som uppstår då en entreprenör uttalat sig inför vissa hyresgäster som inte värdemässigt stämmer överens med vår likabehandlingsplan. Då tar jag ett samtal direkt, säger Jennie Sahlsten.

- En annan viktig del av ledarskapet är att alla känner att jag är tillgänglig.

Ger stolthet i jobbet

Effekterna har varit tydliga. Arbetet har burit frukt. Personalmätningar visar att man är stolt att arbeta i organisationen. Den senaste medarbetarundersökningen visar att ”Jag känner mig bekräftad för det jag gör i jobbet” har ökat från 78,9 till 86,7, och ” I mitt arbete kan jag ta egna initiativ för att lösa problem”, har ökat från 85,2 till 93,0.

Jobbar efter värdskap

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de man möter som gäster, oavsett om de är kunder, klienter eller kollegor. Bostadsbolaget har aktivt anordnat heldagsseminerier där man arbetat fram Värdskapet.

- Vi har haft olika seminarier och bjudit in föreläsare som berättar om sin resa. På det viset har man blivit medveten om hur man bemöter andra och att man verkligen kan göra skillnad, säger Jennie Sahlsten.

Beteendeförändringar

Därefter samlades alla i arbetsgrupper och arbetade med uppgifter.

- Det har mynnat ut i något verkligt bra vad gäller beteendeförändringar och värderingar och värdskapet.

Balans i livet

På det viset har alla även samlats för att arbeta kring arbetsmiljömålen. Mål för arbetsmiljöarbetet är: Bra balans mellan arbete och fritid (återhämtning), inga olyckor,
samtliga medarbetare och andra intressenter behandlas och bemöts på ett inkluderande och likvärdigt sätt och medarbetare känner engagemang i sitt arbete och arbetar självständigt med egna initiativ och under eget ansvar.

- De fyra målen stämmer vi av dagligen i daglig styrning. För att öka förståelsen för varandra talar vi också om hur vi mår för dagen, exempelvis kan man ha det jobbigt hemma eller sovit dåligt, det ger en acceptans för varandra, säger Jennie Sahlsten.

Ingen skrivbordsprodukt

Det blir lätt att strategier och policy blir liggande som en skrivbordsprodukt.

- För att få resultat krävs att vi lever det hela tiden och att alla står bakom, från ledning till personalgrupp. Min uppgift som ledare är att lyfta det varje dag.

Margaretha Eldh