GotlandsHem tänker nytt och satsar på pulsade medarbetarenkäter för att snabbt och enkelt hålla sig uppdaterade om hur organisationen mår. Vinsterna är många för både chefer och medarbetare.

GotlandsHem byter ut den årliga medarbetarundersökningen mot mer agila så kallade pulsade undersökningar.
– Vi kan enkelt ta pulsen på verksamheten genom en aktiv och regelbunden dialog. Med det här får våra chefer och medarbetare ett enkelt verktyg som leder till en bättre arbetsmiljö, säger Jenny Guteäng, HR-ansvarig på GotlandsHem.

Varierar frågor
Anledningarna till att lämna de stora årliga enkäterna är flera.
– Min erfarenhet är att medarbetarenkäter som görs årligen eller vartannat år ger samma utslag gång efter gång och i stort gör de ingen skillnad. De kan i sin tur leda till enkättrötthet, säger Jenny Guteäng.
Pulsade enkäter är ny typ av medarbetarundersökning, som för HR innebär ett nytt lätt och snabbt sätt att arbeta.
– Charmen är att vi inte heller behöver ställa samma frågor till alla avdelningar, utan kan variera ämnen efter situation och behov, säger Jenny Guteäng.

Snabb respons på svar
Pulsade medarbetarundersökningar innebär – precis som det låter – att man tar pulsen på verksamheten genom en aktiv och regelbunden dialog. Något som även möjliggör att snabbare fånga upp stämningarna hos medarbetarna – och därmed att kunna anta en mer proaktiv strategi.
– Frågorna skickas till mobilen och det är enkelt att svara, genom att klicka eller dra. Enkäten kan göras veckovis, månadsvis eller vid enskilda tillfällen. Frågar vi om upplevd stress regelbundet så kan vi direkt fånga upp om den ökar. Datan från en genomförd undersökning kan snabbt sammanställas och resultatet kan sedan tas upp vid ett avdelningsmöte veckan därpå, säger Jenny Guteäng.

Känsliga frågor kan uppmärksammas
I stället för en omfattande årlig undersökning med små möjligheter till snabba förändringar, är tanken med pulsade undersökningar att man ständigt jobbar med att förbättra arbetsmiljön.
– Vitsen med att jobba kontinuerligt med medarbetarengagemang är att snabbt kunna agera på trendbrott. Men även lättare fånga upp saker som inte fungerar och som HR inte vill missa, frågor som medarbetare kanske drar sig för att ta upp med chefen eller sitt fack, menar Jenny Guteäng.

Delaktighet en effekt
Engagemang står högt upp på GotlandsHems agenda. Ett högt engagemang minskar personalomsättningen och skapar stolthet bland medarbetarna – vilket ger organisationen en rejäl skjuts, både internt och externt. Förhoppningen är att snabbare och enklare enkäter även ska bidra till ett ökat engagemang.
– Min förhoppning är att det blir lättare att komma tillrätta med lösningar när det gäller den organisatoriska arbetsmiljön, underlättar för chefen och förebygger brandutryckningar. Vinsten för medarbetarna är ett ökat engagemang i arbetsuppgifter och trivsel i arbetsgruppen.

Text av: Margaretha Eldh