ÖrebroBostäder satsar på sina chefer med ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram. Under två år ska de utveckla sitt ledarskap. - Med ökad kunskap om ledarskap och sin egen förmåga får vi stolta och hållbara ledare. Medarbetarna är de stora vinnarna, menar HR-chefen Karin Nordmark.

Med många nya chefer bland sina 42 ledare som ska leda de drygt 500 medarbetarna har ÖrebroBostäder skräddarsytt ett ledarutvecklingsprogram för att ena organsationen.
-Målsättningen med ÖrebroBostäders ledarutveckling är att förse våra ledare med ökad kunskap, insikt och träning blir stolta och hållbara ledare som driver och utvecklar verksamheten framåt. En del chefer har jobbat länge och behöver peppas, medan andra är nya och behöver kunskap säger HR-chefen Karin Nordmark.

Gediget bakgrundsarbete
Hon har tillsammans med VD, Ulf Rohlén, det senaste året sytt ihop ett program med input från chefsforum, som deltagit under resans gång.
-Programmet har varit väldigt efterfrågat. Vi har utifrån vår befintliga ledarplattform Ledarskapets guldkorn, medarbetarenkäter, personliga intervjuer med våra chefer och med affärsplanen i fokus format programmet, säger Karin Nordmark. Vi har också tillfrågat fem utbildningsleverantörer om synpunkter på vårt förslag.
Ledarutvecklingsprogrammet består av tre delar: individuell ledaranalys, utbildningsprogram och individuell coachning.

Individuella planer
-Fyrtiotvå chefer har idag ett eget personalansvar där en stor del är nya chefer som rekryterats både internt och externt. Vi vill erbjuda ett attraktivt ledarutvecklingsprogram som bidrar till ett gott ledarskap och som driver verksamheten framåt där alla chefer har en gemensam grund att utgå ifrån i sitt ledarskap, säger Karin Nordmark.
Programmet inleds med en individuell ledaranalys och personprofil, utifrån en 360 graders ledarfeedback, där ledarna får en bättre kännedom om sina styrkor och utvecklingsbara sidor.
-Den bygger på en självskattning och andra chefers, kollegors och medarbetares syn och utlåtande på person och ledarskap. Den följs upp i återkommande mätningar och en individuell utvecklingsplan ska tas fram tillsammans med ledaren och ledarens chef, säger Karin Nordmark.

Vill vara attraktiv arbetsgivare
Nästa nivå är ett utbildningsprogram där det hälsosamma ledarskapet står i fokus, bland annat chefens förmåga att leda sig själv, det inre ledarskapet och motivation, styrkor och förmågor. Andra delar är motion, kost och sömn, stresshantering och livsbalans. I andra delen är fokus på att leda verksamheten, målstyrning och uppföljning, arbetsmiljöansvar och ett hållbart och inkluderande arbetsliv.
Att satsa på sina ledare är ett sätt att locka rätt kompetens, menar Karin Nordmark. Örebro är en expanderande stad, det byggs och renoveras och behovet av kompetenta ledare som kan leda verksamheten är stort.
- Det har blivit svårare att hitta rätt kompetens och kompetensförsörjning är ett sätt att öka företagets attraktionskraft, säger Karin Nordmark.

Ledarskap för arbetsmiljön
Programmet avslutas med en individuell coachning.
-Vid individuella behov utifrån ledaranalysen kan utbildningen kompletteras med att varje ledare får en individuell coachning vid max fem tillfällen. Syftet med vårt ledarutvecklingsprogram är att hjälpa cheferna att utveckla sina styrkor och utvecklingsbara sidor. Vi vill lyfta våra chefer till en annan nivå än tidigare. En god ledare är viktig när det gäller allas arbetsmiljö och medarbetarna är de stora vinnarna, säger Karin Nordmark.

Text: Margaretha Eldh