Vilka skyldigheter har arbetsgivare om arbetstagare har blivit sexuellt trakasserad?

Som arbetsgivare har du en utrednings- och åtgärdsskyldighet. Så fort du får reda på att någon på arbetsplatsen upplever sig utsatt för sexuella trakasserier ska du agera. Det gäller händelser på arbetsplatsen, men också händelser som sker utanför ordinarie arbetstid, tex en personalfest som arbetsgivaren arrangerar eller under en tjänsteresa. Efter utredningen kan det bli […]

Vad innebär att ett sexuellt beteende är ”ovälkommet”

Det är den som blir utsatt som avgör om beteendet är ovälkommet eller inte. Det är därför viktigt att den blir eller har blivit utsatt gör klart för den som trakasserar att beteendet är ovälkommet och oönskat. Den som trakasserar måste förstå att beteendet upplevs som kränkande och ovälkommet. Fortsätter trakasserierna efter tillsägelse kan det […]

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer kan det också vara att någon exempelvis tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Vad kan ingå i den ”undersökning” som behöver göras?

Gå igenom era rutiner, policydokument och riktlinjer. Genomför enkäter, intervjuer och arbetsplatsträffar. Genomför utvecklingssamtal. Undersökningen ska göras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, oavsett hur arbetsstyrkan vid tillfället är sammansatt.

Hur ska arbetet med de aktiva åtgärderna dokumenteras?

Kravet på jämställdhets- och likabehandlingsplaner är borta. Dokumentationen ska nu innehålla: En redogörelse av den undersökning av risker och hinder samt analys som har gjorts De förebyggande och främjande åtgärder som har genomförts eller som planerats Den uppföljning och utvärdering som har gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åtgärder En redogörelse för hur samverkansskyldigheten […]

Hur ofta behöver vi genomföra aktiva åtgärder?

Arbetet med de aktiva åtgärderna ska ske fortlöpande enligt diskrimineringslagens fyra steg. Åtgärderna ska tidsplanernas och genomföras så snart som möjligt. När uppföljning och utvärdering har genomförts kan ni använda erfarenheterna i nästa steg. Kom ihåg att arbetsgivare med minst tio anställda årligen ska göra en lönekartläggning.  

Vad ska vårt arbete med aktiva åtgärder omfatta?

Ni ska fortlöpande undersöka/analysera/ åtgärda och följa upp arbetet inom fem områden: Arbetsförhållanden Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor Rekrytering och befordran Utbildning och övriga kompetensutveckling Möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap Ni ska vidare: främja en jämn könsfördelning. ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier […]

Vad är egentligen aktiva åtgärder?

De aktiva åtgärderna är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjlighet oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet med de aktiva åtgärderna ska ske fortlöpande enligt diskrimineringslagens fyra steg. Åtgärderna ska tidsplanernas och genomföras så snart som möjligt. När uppföljning och utvärdering har genomförts kan ni använda […]