Behöver arbetsgivare ha policyer som gäller alla på företaget?

Det är inget måste att ha policyer men det kan underlätta att ha enkla och tydliga regler som är lika för alla på företaget. Exempel på policyer en arbetsgivare kan ha är arbetsmiljöpolicy, lönepolicy, drogpolicy, policy för jämställhet och likabehandling.

Vad ska en personalhandbok innehålla?

En personalhandbok ska informera om regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till. En personalhandbok kan bland annat innehålla företagets övergripande personalpolitik, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och diskriminering, arbetstider och ledighet samt löner och förmåner.

Ska lärlingar ses som arbetstagare eller elever?

Praktikanter och lärlingar som i sin utbildning deltar i arbetet på en arbetsplats är i regel att anse som arbetstagare. Det kan dock finnas tveksamheter i de fall då elever som är knutna till en utbildningsanstalt får sin praktiska utbildning på ett arbetsställe utanför skolan. Huvudregeln är att de anses som arbetstagare.

När ska arbetsgivaren tillhandahålla arbetskläder eller skyddskläder?

I arbetsmiljölagstiftningen skiljer man på arbetskläder och skyddskläder. Det finns inte några regler som säger att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder. Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skyddskläder. Arbetsgivaren ska göra en analys för att ta reda på riskerna i arbetet och bedöma vilken personlig skyddsutrustning som eventuellt krävs. Det innebär att det är en […]

Vad ska man göra med dem som mobbar och kränker andra människor?

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och som därför har att utreda och, i förekommande fall, se till att kränkningarna upphör. Vilka åtgärder som behöver vidtas får avgöras i det enskilda fallet. Ibland kanske det är tillräckligt att den som mobbar på att beteendet inte är acceptabelt. Det är viktigt att […]

Finns det någon checklista för arbetsmiljö i fastighetsbranschen?

Ja, Fastigo, Almega och Fastighetsanställdas Förbund har gemensamt utarbetat en checklista för arbetsmiljörond som är särskilt anpassad för fastighetsbranschen. Parterna arbetar vidare med att ta fram en checklista för introduktion av nyanställda, med särskild inriktning på minderåriga i arbetslivet.

Vad menas med rättvis lönesättning?

Vi anser att rättvis lönesättning är att ha ett kollektivavtal som är utformat så att du som arbetsgivare kan besluta så mycket som möjligt inom ditt eget företag. Då är det lättare att vara rättvis mot de medarbetare som borde belönas för sina talanger och ansträngningar, till exempel genom att få en liten större del […]

Vad innebär individuell fördelning och varför är det bra?

Med individuell fördelning menas att du som arbetsgivare själv kan bestämma hur löneökningen ska fördelas på företaget. Individuell lönesättning eller individuell fördelning är motsatsen centralt bestämd löneökning, då arbetsgivarorganisationer och fackförbund på riksnivå kommit fram till hur stor löneökningen ska vara för olika yrkesgrupper. Fastigo anser att det är arbetsgivaren som ska besluta om hur […]

Kan jag själv bestämma hur stor löneökningen ska vara?

I det sifferlösa processlöneavtal som Fastigo har med alla tjänstemannaförbund kan varje enskilt företag bestämma löneökningens storlek. Har det gått bra för företaget ett år men sämre ett annat är du som arbetsgivare fri att styra hur stor eller lite löneökning var och en av dina medarbetare ska få. För arbetare gäller lite andra regler. […]

Hur vet jag hur mycket jag ska ge i löneökning?

För att komma fram till hur stort löneutrymmet är på företaget måste du som arbetsgivare både analysera situationen för det egna företaget och titta på en rad omvärldsfaktorer.  Det kan till exempel gälla att gå igenom produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt resultat och konkurrenssituation. Detta gäller framförallt tjänstemän. På LO-området är löneökningen reglerad i avtalet.

Kan jag strunta i att ge någon löneökning?

Det ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde som gäller. Är det en arbetare måste en viss löneökning betalas ut, är det en tjänsteman har du som arbetsgivare mer fria händer. Om en tjänsteman av olika anledningar inte utfört sitt arbete på ett godtagbart sätt eller på annat sätt inte svarat upp mot de […]

Hur kan jag motivera de medarbetare som får en låg löneökning?

Att motivera medarbetare sker såväl i det dagliga arbetet som i utvecklingssamtalet. I utvecklingssamtalet behöver chefen få den anställde att förstå sambandet mellan mål, resultat och lön. Då finns möjlighet att motivera den anställde till bättre prestation och större ansvar vilket kan ge en större del av kakan vid nästa lönerevision. I vissa fall behöver […]

Vilket mandat ska cheferna ha i lönesättningen?

Det är upp till företaget självt att bestämma. Men det är viktigt att man pratat ihop sig om principer för lönesättning och att det är tydligt för lönesättande chefer vilket mandat de har.

Kan vi få råd från Fastigo om hur många procent vi ska ge i löneökning?

Fastigo har kollektivavtal med fastställda lönepotter med LO-förbund, men där arbetsgivaren kan fördela den större delen av potten på arbetstagare som ska premieras. På tjänstemannasidan har Fastigo avtal som saknar fastställda löneökningsnivåer, där den lokala löneprocessen står i centrum. Fastigo kan därför ge dig vägledning att själv komma fram till löneökningens storlek på ditt företag. […]

Kan jag betala mer till ”nyckelmedarbetare”?

Ja, med Fastighetsbranschens kollektivavtal är det möjligt för arbetsgivare att premiera de medarbetare som man värderar extra högt, antingen för att de presterat extra bra under året eller för att man är mån om att de ska stanna kvar på företaget

Vad innebär det att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att varje arbetsgivare är skyldig att arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt, regelbundet och planmässigt sätt. Huvudpunkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (S A M) kan kortfattat beskrivas på följande sätt: Upprätta en arbetsmiljöpolicy där ni beskriver hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara på arbetsplatsen. Skapa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fördela […]

Vad innehåller en arbetsmiljöpolicy?

Arbetsgivaren har det övergripande och yttersta ansvaret för arbetsmiljön och bör därför ge uttryck för sitt intresse för och engagemang i arbetsmiljöfrågor. Ett policydokument bör visa arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö. Policyn skall vara känd och tillämpad av all personal. Den övergripande arbetsmiljöpolicyn bör ligga till grund […]

Jag känner mig ”låst” av ett kollektivavtal – får jag något eget handlingsutrymme?

Kollektivavtal innehåller både regler som är tvingande och regler som kan anpassas till företagets förutsättningar. Om en regel inte är tvingande kan arbetsgivare och facklig organisation kommer överens i ett lokalt avtal om en annan lösning. I vissa fall kan även en arbetsgivare och en arbetstagare komma överens om andra regler. Om en sådan möjlighet […]

En medarbetare missköter sitt jobb – vad gör jag?

En arbetsgivare måste alltid vara tydlig med vilket beteende som inte accepteras på arbetsplatsen. I första hand hanterar man detta genom muntliga tillsägelser. Dokumentera gärna vad samtalet har gått ut på och spara anteckningarna. Om arbetstagaren trots ett flertal tillsägelser inte rättar sitt beteende kan arbetsgivaren dela ut en skriftlig varning. I den redogör arbetsgivaren […]

Vi ska fusioneras med ett annat företag- hur gör vi med personalen?

Fusionen innebär normalt sett att all verksamhet och personal går över till det bolag som man fusioneras med. Reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen om anställningsskydd blir tillämpligt och arbetstagarna får inte sägas upp på grund av förändringen utan går över till den nya arbetsgivaren med oförändrade villkor. I 28 § […]

Vad ska jag tänka på när det gäller arbetsmiljö?

Kunskap. Skaffa dig kunskap om vilka regler och krav som gäller för den verksamhet som företaget bedriver. En stor del av reglerna är allmänna och gäller i alla typer av verksamhet men det finns också sådana föreskrifter som riktar sig särskilt till vissa branscher eller verksamheter. Chefer i organisationen med ansvar för arbetsmiljöfrågor måste ha […]

Jag har upptäckt att det finns risker i arbetsmiljön. Hur snabbt måste jag åtgärda dem?

Akuta risker som innebär omedelbar fara för olycksfall eller ohälsa måste åtgärdas omgående. Andra förhållanden kanske inte kräver omedelbara åtgärder. Dessa ska då föras in i en handlingsplan där det anges när åtgärder ska vidtas och vem som är ansvarig för detta. Glöm inte att kontrollera att det verkligen skett! Först om riskerna inte går […]

En medarbetare använder inte den skyddsutrustning som finns- vad gör jag?

I arbetsmiljölagen anges att arbetstagaren ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar som finns. En arbetstagare som trots tillsägelse inte använder skyddsutrustning gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Det kan och bör medföra skriftlig varning och, om inte någon bättring sker, ytterst uppsägning eller till och med avsked. En chef som […]