Regler kring arbetsmiljö

De övergripande reglerna på arbetsmiljöområdet finns i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt i de föreskrifter (AFS) och allmänna råd som Arbetsmiljöverket utfärdar. Dessa är bindande och finns inom ett stort antal områden.

För mer information om vad som gäller kring arbetsmiljö se Fastigos fördjupning till detta. Där förklaras reglerna kring arbetsmiljö kopplat till fastighetsbranschen. Se även Arbetsmiljöverkets hemsida där det även finns vägledningar för arbetsmiljöarbetet.

Se mer om...

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – att förhindra ohälsa eller olycksfall.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – även dessa förhållande omfattas.
  • Introduktion och instruktion – att arbetstagarna ska känna till hur ohälsa och olyckor förhindras.
  • Minderåriga – begränsningar av arbetsuppgifter som unga får utföra.
  • Anmälan om olycksfall/tillbud – när och hur anmälan ska göras.
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn – vad som händer om brister i arbetsmiljön upptäcks.
  • Byggnads- och anläggningsregler – vem som har ansvaret för arbetsmiljön.
Blanketter, mallar och checklistor

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är ansvarig för att vidta de åtgärder som krävs för att arbetsmiljön är tillfredställande och för att undvika att någon drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. De anställda ska medverka genom att bland annat följa givna instruktioner, använda skyddsutrustning samt anmäla fel och brister. Arbetsgivaren ska samverka med skyddsombud och arbetstagare i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöverket har i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) närmare preciserat hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 

Fastigo erbjuder också en checklista för arbetsmiljörond inom fastighetsbranschen, som de lokala parterna kan använda för att upptäcka och kunna åtgärda brister i arbetsmiljön.

Blanketter, mallar och checklistor

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Med organisatorisk arbetsmiljö avses villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04), förtydligar ansvaret  för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga risk för ohälsa även på  grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Introduktion och instruktion

En viktig del i arbetsgivarens ansvar för att förebygga olyckor, är att se till att de anställda har tillräckliga kunskaper om risker i arbetet och hur dessa ska undvikas. När riskerna är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. De anställda måste också ha klart för sig vilken skyddsutrustning som finns att tillgå och hur denna används. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att endast de anställda som fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Det ställs särskilt höga krav på introduktion och information om risker i arbetsmiljön när det är fråga om ung och extraanställd personal.

Minderåriga 

Som minderåriga räknas de som inte fyllt 18 år. I såväl arbetsmiljölagen som i föreskrifter Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns speciella villkor för hur och när minderåriga får arbeta. Dessutom finns tips och råd i en särskild vägledning från Arbetsmiljöverket. 

Anmälan om olycksfall/tillbud i arbetet

Arbetsmiljöverket, och i vissa fall Försäkringskassan, ska omgående underrättas då det inträffat olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete som föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, arbetsrelaterad sjukdom samt olycksfall vid färd till eller från arbetet. Anmälan sker via anmalarbetsskada.se.

 

Arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöverket har tillsyn över hur arbetsmiljöreglerna efterlevs och gör därför inspektioner på arbetsplatser. Upptäcks brister kan myndigheten förelägga arbetsgivaren att genomföra en viss åtgärd. Föreläggande kan förenas med vite.

Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol. För varje bestämmelse som har förenats med sanktionsavgift har Arbetsmiljöverket fastlagt en risknivå, som ligger till grund för hur stor sanktionsavgiften blir. 

 

Arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten

Vid planering eller projektering av byggnads- och anläggningsarbete gäller särskilda arbetsmiljöregler som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1993:3).

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.