https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg

§ 2. Anställning

Innehållsförteckning
§ 2. Anställning
Innehållsförteckning
§ 2. Anställning

§ 2. Anställning

Tillsvidare

Mom 1. Arbetstagares anställning gäller tillsvidare.

Tidsbegränsad anställning

Mom 2:1 Tidsbegränsad anställning får ske i de fall, och i den omfattning, detta är tillåtet enligt lagen om anställningsskydd (Las).

Anmärkning:
Parterna har avtalat om andra tidsbegränsade anställningsformer i Lärlingsavtal och Yrkesintroduktionsavtal.

Mom 2:2. Utgår

– underrättelse

Mom 2:3. Arbetsgivare ska enligt 28 § Las underrätta lokal facklig organisation om tidsbegränsade anställningar avsedda att pågå längre än en månad. Arbetsgivare och lokal facklig organisation får träffa kollektivavtal om andra rutiner eller former för underrättelse.

Mom 2: 4. Utgår

Provanställning

Mom 3. Provanställning får ske när, och i den omfattning, detta är tillåtet enligt Las.

Om arbetstagaren under provperioden varit frånvarande minst en månad, kan anställningen efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare förlängas högst med motsvarande tid som arbetstagaren varit frånvarande.

Högre sysselsättningsgrad

Mom 4. Vid utökat arbetskraftsbehov ska i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar.

Gemensam anställning

Mom 5. Flera arbetsgivare kan gemensamt anställa arbetstagare om samtliga arbetsgivare är avtalsbundna genom anslutning till Fastigo.

Samarbetsavtal mellan arbetsgivarna, innebärande bland annat gemensam arbetsledning, ska finnas. Anställning respektive uppsägning av arbetstagare sker genom denna arbetsledning.

Upphör samarbetsavtalet mellan arbetsgivare, upphör arbetstagares anställning först efter uppsägning från samtliga arbetsgivare. Dessa ansvarar för lön och andra förmåner till arbetstagaren enligt detta kollektivavtal.

Information om nyanställning

Mom 6. Om den lokala fackliga organisationen så begär ska arbetsgivaren skriftligen överlämna namn och arbetsställe för de arbetstagare som nyanställts inom avtalsområdet.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.