DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Anställnings upphörande

När en anställning ska avslutas finns det strikta lagar och regler för hur det ska gå till. Dessa uppställs av LAS samt av kollektivavtal och kan skilja sig åt beroende på vilken typ av anställning det gäller och av vilken anledning den ska avslutas.

 • Översikt
 • Arbetsgivarnytt


Allmänt om arbetsgivarens uppsägning

Uppsägning av en anställning kan ske om arbetsgivaren har vad lagen kallar sakliga skäl. Reglerna om sakliga skäl ska skydda den enskilda arbetstagaren. Sakliga skäl föreligger inte om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren kan omplacera arbetstagaren till annat arbete. Har arbetsgivaren redan omplacerat arbetstagaren av personliga skäl behöver arbetsgivaren normalt sett inte omplacera en gång till.

Sakliga skäl kan indelas i två olika kategorier, ”arbetsbrist” och ”personliga skäl”, med olika regelsystem för uppsägning, se fördjupning nedan. Uttrycken ska inte tolkas enligt sin ordalydelse utan är endast benämningar på uppsägningsanledningar som antingen har sin grund i organisatoriska förändringar eller i arbetstagarens person. En arbetsgivare som tror sig ha anledning att säga upp av båda anledningarna, måste välja vilken anledning han vill åberopa.

Har arbetstagaren grovt brutit mot anställningsavtalet, kan anställningen upphöra genom avsked.

Särskilda regler gäller när en anställning ska upphöra vid arbetsbrist, personliga skäl, avsked, respektive pensionering, se respektive fördjupning. En anställning kan även upphöra på många sätt, exempelvis om arbetstagaren avlider eller överger sin anställning. Det finns också situationer, om än ovanliga, där ett anställningsavtal kan brytas enligt avtalslagens regler.

Att en arbetsgivare överlåter sin verksamhet till en annan arbetsgivare är inte skäl till uppsägning. Arbetstagare som är anställda i den överlåtna verksamheten går över till den nye arbetsgivaren utan vidare åtgärder. Se separat fördjupning Övergång av verksamhet.

Uppsägning är en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. I samband med tvister om en uppsägning träffas ofta uppgörelse om villkoren för att en anställning ska upphöra. Fastigo kan hjälpa till med råd och anvisningar om hur sådana överenskommelser kan se ut. Det är dock viktigt att komma ihåg att uppsägning är en fråga mellan arbetsgivare och den enskilda arbetstagaren. Uppgörelser med arbetstagarens fackliga organisation kan inte, utan arbetstagarens godkännande, inskränka dennes rättigheter.

Felaktiga uppsägningar kan leda till stora problem och höga skadestånd. Kontakta därför alltid Fastigo vid tveksamhet i dessa frågor.

Blanketter, mallar och checklistor

Arbetstagarens uppsägning

En arbetstagare som är anställd tillsvidare, kan säga upp sin anställning när som helst och utan att ange något skäl. En arbetstagare som har en visstidsanställning kan som regel inte säga upp sin anställning, men vissa kollektivavtal gör detta möjligt i särskilda fall. Arbetstagaren är skyldig att minst iaktta viss uppsägningstid, vilken framgår av kollektivavtalet.

En arbetstagare som utan laga förfall uteblir från arbetet under 15 kalenderdagar anses ha sagt upp sin anställning utan iakttagande av uppsägningstid. Arbetsgivaren måste dock först aktivt försöka förvissa sig om att det inte finns en godtagbar ursäkt för att frånvaron inte anmälts.

En arbetstagare, som inte fått sin lön i rätt tid, kan ha rätt att omedelbart frånträda anställningen. Arbetsgivaren riskerar då att få betala skadestånd som om han hade avskedat arbetstagaren utan sakliga skäl.

Omplacering

Arbetsgivare är enligt Las skyldig att ”om det är skäligt bereda arbetstagaren annat arbete hos sig” istället för uppsägning. Denna omplaceringsskyldighet en gäller inom hela företaget, oavsett avtalsområde, driftställe och ort. Arbetsgivaren är inte dock inte skyldig att inrätta en ny befattning för att omplacera en arbetstagare. 

Omplacering vid arbetsbrist eller omplacering vid personliga skäl skiljer sig åt, läs mer i respektive fördjupning.

Företag som har funderingar i dessa frågor bör alltid kontakta Fastigo innan några åtgärder vidtas.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist gäller uppsägning i samband med förändring i företagets organisation eller verksamhet. Arbetsgivaren avgör själv om en verksamhet ska minska eller upphöra, oavsett om den är lönsam eller ej. Innan uppsägning på grund av arbetsbrist måste dock följande iakttas.

 • Lämna varsel till arbetsförmedlingen, i vissa fall.
 • Förhandla med facken om skälen till arbetsbristen, ny organisation, omplaceringar och arbetsmiljökonsekvenser.
 • Pröva om arbetstagarna kan omplaceras till annat arbete.
 • Sammanställ turordningslista som omfattar alla arbetstagare med tillsvidareanställning inom samma kollektivavtalsområde och driftsenhet.
 • Förhandla om bemanningen av organisationen och turordningsfrågor.
 • Lämna uppsägningsbesked som följer reglerna i Las till arbetstagaren efter avslutade förhandlingar. 
 • Uppsägningstider framgår av kollektivavtalet.
 • Bevaka eventuell företrädesrätt till ny anställning under nio månader efter att anställningen upphört.
 • Arbetstagarens anmälan till Fastigos trygghetsfonder.

 

Uppsägning på grund av personliga skäl

Sakliga skäl för att säga upp en arbetstagare av personliga skäl gäller sådant som hänförs till arbetstagarens personligen som oacceptabelt beteende, dåliga arbetsprestationer etc. Kontakta alltid Fastigo om det är oklart ifall det finns sakliga skäl eller ej. 

 

Följande åtgärder ska arbetsgivaren vidta innan uppsägning på grund av personliga skäl kan genomföras.

 • Tydliggöra för arbetstagaren konsekvenserna av det förhållande som gör att sakliga skäl för uppsägning finns.
 • Pröva om skälen kan förändras inom bestående anställning.
 • Pröva om arbetstagaren kan omplaceras till annat arbete.
 • Lämna underrättelse till arbetstagaren och varsel till facket.
 • Genomföra överläggning på begäran av facket eller arbetstagaren.
 • Lämna uppsägningsbesked som följer reglerna i Las till arbetstagaren. 
 • Uppsägningstider framgår av kollektivavtalet.
 • Bevaka frister för ogiltigförklaring och/eller skadestånd.

 

Avsked

Avsked kan tillgripas vid så grova förseelser att arbetsgivaren inte kan ha arbetstagaren kvar ens under en uppsägningstid. Kontakta alltid Fastigo för rådgivning innan någon avskedas.

 

Följande åtgärder måste arbetsgivaren vidta innan avsked kan genomföras.

 • Lämna underrättelse till arbetstagaren och varsel till facket.
 • Genomföra överläggning på begäran av facket eller arbetstagaren.
 • Lämna avskedsbesked som följer reglerna i Las till arbetstagaren. 
 • Bevaka frister för ogiltigförklaring och/eller skadestånd.

Anställningens upphörande vid pension

Anställningen kan avslutas enligt förenklade regler för arbetstagare som uppnått den så kallade Las-åldern, det vill säga 68 år från och med den 1 januari 2020 och 69 år från och med den 1 januari 2023 enligt 32a § Las.

Anställningens upphörande vid tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning upphör utan vidare åtgärder när anställningstiden gått till ända, den frånvarande återvänder (vid vikariat, om detta angetts i anställningsavtalet) eller arbetet är slutfört. Enligt vissa kollektivavtal kan en tidsbegränsad anställning avbrytas i förtid, under samma förutsättningar som en tillsvidareanställning.

Anställningens upphörande vid provanställning

Båda parter kan avbryta provanställningen utan att ange något skäl. I annat fall övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Vill arbetsgivaren vill avbryta en provanställning gäller följande.

 • Lämna underrättelse till arbetstagaren och varsel till facket.
 • Underrättelsetider framgår av kollektivavtalet.
 • Eventuell överläggning med facket.
 • Lämna besked till arbetstagaren.  

 

 

 

 

Anställningsintyg / betyg

När en arbetstagare slutar sin anställning, ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsintyg med uppgifter om arbetsgivare/arbetsplats, huvudsakliga arbetsuppgifter samt anställningstid. Arbetstagaren kan begära att arbetsgivaren istället lämnar ett betyg som även innehåller uppgifter om arbetstagarens sätt att sköta sitt arbete och varför anställningen upphörde.

Arbetsgivarnytt

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.