Frågor & svar

DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Frågekategori
Hur gör jag för att inte betala för mycket men heller inte för lite i lön?

Genom Fastigos lönestatistik kan du stämma av hur löneläget ser ut för olika tjänster med visst innehåll och svårighetsgrad.

Vad kan Fastigos HR-stöd hjälpa till med?

Fastigo HR-stöd är en komplett specialistresurs. Vårt kompetensområde är såväl det strategiska som operativa arbetet med personalfrågor. Fastigo HR-stöd kan vara med och utveckla processer inom alla HR-områden på ditt företag. Det går även att anlita oss för enstaka insatser inom exempelvis lönebildning, likabehandling, arbetsmiljöarbete och medarbetarsamtal.

Måste jag lämna in lönestatistik?

Enligt Fastigos stadgar § 2 är medlem skyldig att lämna in de upplysningar som behövs för Fastigos verksamhet. Lönestatistiken är ett nödvändigt verktyg och ett gemensamt underlag i de centrala avtalsförhandlingarna med Fastigos fackliga motparter. Många av Fastigos medlemsföretag är även skyldiga att lämna lönestatistik till SCB – Statistiska Centralbyrån. För att medlemsföretagen ska slippa lämna statistik två gånger har Fastigo och SCB en överenskommelse om att företagen lämnar all lönestatistik till Fastigo som sedan lämnar den vidare till SCB.

Hur kan jag använda lönestatistiken för att göra en lönekartläggning?

Alla medlemsföretag som lämnar in lönestatistikuppgifter till Fastigo får tillbaka ett underlag som kan användas vid lönekartläggning. Detta underlag måste sedan analyseras och bearbetas ytterligare för att uppnå de krav som ställs i Diskrimineringslagen på en lönekartläggning.

Kan jag få veta vad andra vd:ar tjänar?

Fastigo samlar årligen in uppgifter på vd-löner som sedan sammanställs i en vd-lönestatistik. Vd och styrelseordförande kan få del av denna statistik om man kontaktar Fastigo. Fastigo lämnar inte ut uppgifterna skriftligt utan endast muntligt.

Mitt företag är för litet för att ha en personalchef – kan jag köpa tjänster av Fastigo?

Fastigo har ingen ”uthyrning” av personalchefer. Men på konsultbasis  kan Fastigo HR-stöd åta sig vissa uppdrag som normalt ligger på en personalchef. Exempel på detta kan vara att ta fram policyer av olika slag samt personalhandböcker.

När jag klickar på ”logga in” på Arbetsgivarguiden kommer jag till sidan Office 365. Är det rätt eller varför blir det så?

Det är helt rätt! Anledningen är att Fastigo har valt en så kallad ”molnlösning” som gör att man måste logga in via Microsoft. Skriv i användanamn och lösenord och du länkas direkt vidare till Arbetsgivarguiden. Om du dessutom kryssar i rutan ”håll mig inloggad” behöver du inte ange dina inloggningsuppgifter igen.

Det är olika inloggning för Arbetsgivarguiden, inlämning av lönestatistik och rapportering av medlemsuppgifter. Varför kan det inte vara samma?

Anledningen till att det är olika lösenord är dels säkerhet, dels att det i många fall är olika personer som hanterar olika inloggningar. Lönestatistiken innehåller skyddade och känsliga uppgifter och det är viktigt att endast den som är behörig får tillgång till uppgifterna. Att det är olika till Arbetsgivarguide och rapportering av årsuppgifter beror på att ofta är det bara en person på företaget som rapporterar uppgifter till Fastigo medan flera andra har behov av att kunna komma in i Arbetsgivarguiden.

Kan jag och mina kolleger använda samma inloggning till Medlem+?

Tyvärr inte, eftersom M+ har personlig inloggning som endast gäller den person som ”tecknat” abonnemanget.

Jag har glömt mitt lösenord. Hur får jag ett nytt?

Skicka ett mejl till fastigo@fastigo.se för att få tillgång till användarnamn och lösenord. Om du är Medlem+ måste du ansöka om ett nytt lösenord genom att klicka på ”glömt lösenord”. Lösenordet för att hämta och lämna statistik samt rapportera årsuppgifter skickas ut till ansvarig kontaktperson i samband med att det är dags för rapportering. Om du är ansvarig för detta men inte fått ett lösenord kontaktar du fastigo@fastigo.se.

Kan jag få hjälp att göra en lönekartläggning?

Lönekartläggningar är en av de tjänster som Fastigo HR-stöd erbjuder. Vi börjar med att gemensamt göra en plan för hur kartläggningen ska genomföras, där vi kan hjälpa till i delar av arbetet eller projektledning av hela processen. Delar vi kan hjälpa till med är analys av bestämmelser och praxis om företagets löner och villkor, indelning av lika arbeten, analys av löneskillnader, sammanställning av rapport och upprätande av handlingsplan.

Vad ska en personalhandbok innehålla?

En personalhandbok ska informera om regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till. En personalhandbok kan bland annat innehålla företagets övergripande personalpolitik, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och diskriminering, arbetstider och ledighet samt löner och förmåner.

Jag ska rapportera årsuppgifter för flera medlemsföretag. Kan jag använda samma inloggning?

Ja det kan du. Genom att klicka på pilen bredvid företagsnamnet kan du välja vilket företag du vill rapportera för men glöm inte att spara/skicka in mellan varje bild eller företag du byter till.

Jag ska nyanställa – kan jag få reda på marknadslönen för olika tjänster?

Ja, som medlem i Fastigo kan du ta del av vår partsgemensamma lönestatistik. Statistiken är indelad efter en branschanpassad klassificering – Klassigo.

Behöver arbetsgivare ha policyer som gäller alla på företaget?

Det är inget måste att ha policyer men det kan underlätta att ha enkla och tydliga regler som är lika för alla på företaget. Exempel på policyer en arbetsgivare kan ha är arbetsmiljöpolicy, lönepolicy, drogpolicy, policy för jämställhet och likabehandling.

Hur ofta måste vi hålla utvecklingssamtal?

Denna typ av samtal bör ske en gång om året där man diskuterar hur medarbetaren kan bidra till verksamhetens mål.

Ska lärlingar ses som arbetstagare eller elever?

Praktikanter och lärlingar som i sin utbildning deltar i arbetet på en arbetsplats är i regel att anse som arbetstagare. Det kan dock finnas tveksamheter i de fall då elever som är knutna till en utbildningsanstalt får sin praktiska utbildning på ett arbetsställe utanför skolan. Huvudregeln är att de anses som arbetstagare.

Kan jag strunta i att ge någon löneökning?

Det ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde som gäller. Är det en arbetare måste en viss löneökning betalas ut, är det en tjänsteman har du som arbetsgivare mer fria händer. Om en tjänsteman av olika anledningar inte utfört sitt arbete på ett godtagbart sätt eller på annat sätt inte svarat upp mot de förväntningar och krav du som arbetsgivare har på dina anställd kan han eller hon ställas utan löneökning. Men man måste upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemet.

Vilket mandat ska cheferna ha i lönesättningen?

Det är upp till företaget självt att bestämma. Men det är viktigt att man pratat ihop sig om principer för lönesättning och att det är tydligt för lönesättande chefer vilket mandat de har.

Vilket ansvar har jag som arbetsgivare för medarbetare som skadar sig på väg till eller från jobbet?

Olycksfall som inträffar på väg till eller ifrån arbetet kan omfattas av arbetsskadeförsäkringen, så kallat färdolycksfall. Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan. Lättast görs detta på Anmäl arbetsskada

Hur vet jag hur mycket jag ska ge i löneökning?

För att komma fram till hur stort löneutrymmet är på företaget måste du som arbetsgivare både analysera situationen för det egna företaget och titta på en rad omvärldsfaktorer.  Det kan till exempel gälla att gå igenom produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt resultat och konkurrenssituation. Detta gäller framförallt tjänstemän. På LO-området är löneökningen reglerad i avtalet.

Kan jag betala mer till ”nyckelmedarbetare”?

Ja, med Fastighetsbranschens kollektivavtal är det möjligt för arbetsgivare att premiera de medarbetare som man värderar extra högt, antingen för att de presterat extra bra under året eller för att man är mån om att de ska stanna kvar på företaget

Vad innehåller en arbetsmiljöpolicy?

Arbetsgivaren har det övergripande och yttersta ansvaret för arbetsmiljön och bör därför ge uttryck för sitt intresse för och engagemang i arbetsmiljöfrågor. Ett policydokument bör visa arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö.

Policyn skall vara känd och tillämpad av all personal. Den övergripande arbetsmiljöpolicyn bör ligga till grund för framtagande av mer konkreta delmål inom varje avdelning eller enhet på företaget.

I den ska anges hur arbetsförhållandena skall vara för att en tillfredsställande arbetsmiljö skall uppnås. Policyn skall ta upp både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Policyn skall vara så konkret att den går att följa upp. Den skall därför anpassas till förhållandena inom varje avdelning/enhet i verksamheten.

När ska arbetsgivaren tillhandahålla arbetskläder eller skyddskläder?

I arbetsmiljölagstiftningen skiljer man på arbetskläder och skyddskläder. Det finns inte några regler som säger att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder. Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skyddskläder. Arbetsgivaren ska göra en analys för att ta reda på riskerna i arbetet och bedöma vilken personlig skyddsutrustning som eventuellt krävs. Det innebär att det är en bedömningsfråga från fall till fall när det gäller skyddskläder och skyddsskor. Viss avtal har dock speciella regler.

Kan vi få råd från Fastigo om hur många procent vi ska ge i löneökning?

Fastigo har kollektivavtal med fastställda lönepotter med LO-förbund, men där arbetsgivaren kan fördela den större delen av potten på arbetstagare som ska premieras. På tjänstemannasidan har Fastigo avtal som saknar fastställda löneökningsnivåer, där den lokala löneprocessen står i centrum. Fastigo kan därför ge dig vägledning att själv komma fram till löneökningens storlek på ditt företag. Men vi ger inga siffror eftersom Fastighetsbranschens kollektivavtal ger arbetsgivare själv möjlighet att bestämma hur han eller hon vill fördela kakan bland sina anställda.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.