Om anställd tilldelats årskort på t ex SJ för resor i tjänsten sker beskattning om kortet används för privata resor. Används inte kortet alls för privat bruk föreligger inte någon skattepliktig förmån.

Kommentar

Om någon redogörelse inte lämnas över det privata nyttjandet menar Skatteverket att förmånen bör värderas till hela kostnaden för årskortet om inga inskränkningar i nyttjandet finns.

För lokala och regionala kort presumeras kortet vara för privat bruk även om det också använts för tjänsteresor. Beskattning kan då bara undslippas om kortet förvaras på arbetsplatsen.