Arvode för uppdrag av olika slag behandlas i beskattningshänseende på samma sätt som vanlig lön. Uppgår arvodet till en och samma person till minst 1 000 kronor per år, måste utgivaren erlägga sociala avgifter. Särskilda regler gäller då uppdragsgivaren är en icke näringsidkande fysisk person.

Kommentar

Arvode erhålles vanligen i form av kontant ersättning. Ingenting hindrar dock att arvode åtnjuts i annan form, t ex naturaförmån. I så fall sker beskattningen på det sätt som återges under respektive förmån. Notera att ersättningar understigande 1 000 kr/år är fria från arbetsgivaravgifter.