Under denna rubrik behandlas bilar från tillverkningsår 2018 eller tidigare som blev skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen senast 30 juni 2018. Se nedan om reglerna för bilar tagna i trafik 1 juli 2018 eller senare.

Skatteregel

Förmån av personbil, exkl drivmedel, är skattepliktig med förmånsvärde motsvarande summan av följande tre komponenter:
(0,317 prisbasbelopp) + (0,75 x statslåneräntan x nybilspriset) + (9% x nybilspriset)

Exempel:

Förmånsvärdet för en bil med nybilspris 300.000 kronor blir 51 059 kronor enligt följande beräkning.

0,317 x 57 300 18 164
0,75 x slr % x 300 000 5 895
9% x 300 000 27.000
  51 059

Förmånsvärdet avrundas ej längre nedåt till jämnt hundratal kronor

Det är statslåneräntan (slr) den 30 november året före inkomståret som används. Den var 2,62 procent den 30 nov 2023. Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor.

Överstiger nybilspriset 429 750 kronor ökar förmånsvärdet med 20 procent istället för 9 procent på överskjutande belopp. Bilar av årsmodell 2018 (tillverkningsår) och äldre – så kallade sexårsbilar – värderas på samma sätt men nybilspriset får ej understiga 4 prisbasbelopp eller 229 200 kronor för år 2024. I detta senare fall behöver tillägg för extra utrustning ej göras.

Är bilen utrustad med teknik för drift med elektricitet eller andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja, t ex etanol och gasol, ska förmånsvärdet i förekommande fall sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för närmast jämförbara bil utan sådan teknik. Skatteverket har listor på jämförbara bilar.

Vare sig väg-, bro- eller färjeavgifter eller trängselskatt ingår numera i bilförmånsvärdet. Se rubriken Trängselskatt.

Se även rubrikerna Drivmedel förmånsbil, Servicebil och jourbil.

Om villkoren för avdrag för resa till och från arbetet är uppfyllda medges avdrag  med samma belopp som för tjänsteresor, se kommentar. Väg-, bro- och färjeavgift liksom trängselavgift får dras av med faktiskt belopp. Dock bara den del av de totala reseutgifterna som överstiger 11 000 kronor.

Kommentar

Nybilspriserna fastställs av Skatteverket. De återfinns i verkets föreskrifter SKVFS 2023:24 på hemsidan skv.se. All extrautrustning, förutom bl a mobiltelefon, handsfree utrustning, elektronisk körjournal, alkolås, handikapputrustning och fast laddstation vid hemmet, ska läggas till nybilspriset. Bil med tillverkningsår 2013 eller äldre med extrautrustning från samma år undantas dock.

Förmånsvärdet sätts ned till 75 procent vid tjänstekörning 3 000 mil eller mer per år.

Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsas, kan förmånsvärdet beräknas till 60 procent av bilens förmånsvärde.

Om personbil är anskaffad för verksamheten och används där i sådan omfattning att det finns betydande hinder att använda den privat, t ex pga fast inredning eller vanligen lastad med tung utrustning, verktyg och reservdelar bör förmånsvärdet nedsättas med minst 25 procent.

Förmån av fri parkering för förmånsbil på arbetsplatsen utgör inte en skattepliktig förmån.

Om bilförmån åtnjutits i endast ringa omfattning är förmånsvärdet noll. Med ringa omfattning avser SKV privat användning vid högst tio tillfällen per år och högst 100 mil per år. Stopp som görs av privata skäl under pågående tjänstekörning och som endast medför mindre förlängning av resvägen bör inte räknas som ett sådant tillfälle.

Avdrag för tjänsteresor medges med 9,50 kr/mil för bil som drivs helt med el. För övriga drivmedel inklusive laddhybrider medges avdrag med 12 kronor. Om milersättning med samma belopp erhålls, görs inget avdrag. Inte heller uppstår någon skatteplikt för ersättningen.