Förmån av företagshälsovård är skattefri för den anställde och avdragsgill för arbetsgivaren. Observera dock definitionen av företagshälsovård i kommentaren eftersom begreppet ibland feltolkas.

Kommentar

Med företagshälsovård avses insatser inom arbetsmiljö och rehabilitering. Den ska inriktas på förebyggande och undanröjande av hälsorisker på arbetsplatsen. Den ska också vara organisations- och gruppinriktad.

Hälsoundersökning kopplad till specifika arbetsmiljörisker räknas till företagshälsovård. Det gör däremot inte hälsoundersökningar i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos den anställde. Se rubriken Hälsoundersökning.