Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett visst belopp för valfria motions- och friskvårdsaktiviteter är denna ersättning att betrakta som ett friskvårdsbidrag. För att bidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att lika stort belopp på samma villkor erbjuds hela personalen. Vid bedömningen av om en motions- eller friskvårdsaktivitet som utförts inom ramen för ett friskvårdsbidrag är av enklare slag och mindre värde ska i första hand beloppets storlek bedömas men även aktiviteten som sådan har viss betydelse.

Friskvårdsbidraget får inte uppgå till ett belopp överstigande 5 000 kronor per anställd och år för att vara skattefritt.

Friskvårdsbidrag kan i viss utsträckning kombineras med naturaförmånen motion och annan friskvård och därigenom överstiga 5 000 kronor.

Kommentar

Reglerna innebär att om aktiviteten innehåller någon form av fysisk aktivitet som innebär motion kan arbetsgivaren, via friskvårdsbidraget, skattefritt ersätta den anställda för utlägg för sådan aktivitet.

Exempelvis kan friskvårdsbidraget användas för aktiviteter som agility, sportfiske och enduro. Friskvårdsbidraget kan även användas för att bekosta personliga startavgifter i tävlingar som innehåller inslag av motion.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa eller hyra utrustning eller bekosta personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.

Se även rubriken Motionsförmån. Friskvårdsbidrag har något lägre krav på fysisk aktivitet än vad där anges.