Har arbetstagaren sitt tjänsteställe i arbetsgivarens lokaler men emellanåt arbetar hemifrån finns enligt SKV risk att eventuell ersättning (hyra) från arbetsgivaren blir beskattad som löneinkomst med därtill hörande krav på arbetsgivaravgifter.

Har arbetsgivaren tillhandahållit olika slags arbetsredskap – t ex dator, skrivare, kontorsstol m m – för att möjliggöra arbete i hemmet kan man använda dem hemma utan att det räknas som en förmån som ska beskattas. Samma sak gäller om man flyttar hem saker från sin arbetsplats. Det räknas inte som en förmån för den anställde så länge det är arbetsgivarens saker som måste lämnas tillbaka.

Se mer under rubrikerna Arbetsredskap, Bredband, Elektronisk utrustning, Laddstation vid bostaden, Telefon i hemmet samt Hemarbete med tjänsteställe i hemmet.

Kommentar

Begreppet tjänsteställe är ett begrepp som bland annat har betydelse för avgörande om en resa är till eller från arbetet eller en tjänsteresa, och har därmed bäring på reseersättningsreglerna. Man kan bara ha ett tjänsteställe per arbetsgivare. Huvudregeln är att tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete.

En anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler antas ha sitt tjänsteställe där. Det gäller även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av arbetstiden.

En anställd som däremot har ingått ett avtal med sin arbetsgivare om att arbeta på en annan viss angiven plats (t ex i hemmet) än i arbetsgivarens lokaler får anses ha sitt tjänsteställe på den angivna platsen om huvuddelen, dvs mer än 50 procent av arbetet utförs där.