Med personaloption menas vanligen en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper (vanligen aktier i arbetsgivarföretaget) till ett i förväg bestämt pris och ofta på i övrigt förmånliga villkor.

Om ett stort antal villkor är uppfyllda är personaloptioner inte skattepliktiga vid tilldelningen. Beskattningen sker i stället först när de andelar/aktier vilka förvärvas med stöd av optionerna senare avyttras. Beskattningen sker då i inkomstslaget kapital.

Reglerna om personaloptioner berör tyvärr knappast Fastigos medlemmar. Exempelvis gäller de inte företag som huvudsakligen bedriver uthyrningsrörelse ”för längre tid av lokaler eller bostäder” men även andra villkor finns. Vi går därför inte djupare in på reglerna här.

Kommentar

En personaloption är inte ett värdepapper. Den kännetecknas normalt av att den är behäftad med inskränkande villkor t ex att den

Om optionen kan överlåtas fritt och inte har någon koppling till fortsatt anställning är optionen normalt ett värdepapper. Sådana optioner beskattas redan förvärvsåret till marknadsvärdet i inkomstslaget tjänst. En sådan option är ofta komplicerad att värdera. Vid senare avyttring beskattas värdeökning i inkomstslaget kapital. Tidigare beskattat förmånsvärde får då också dras av.