Skattefri vid tjänsteresor.

Kommentar

Avser försäkring mot skada på person och egendom som uppkommer vid resa.