Skattepliktiga.

Se även rubrikerna Tjänsteresa, förlängning och Årskort, resor.

Kommentar

Resor utom tjänsten är en skattepliktig förmån. Även priser eller vinster i arbetstävlingar i form av resor är skattepliktiga. Förmånsvärdet är lika med marknadsvärdet. Detta kan argumenteras vara det pris som vinnaren skulle kunna påräkna vid en vidareförsäljning.