Om arbetsgivaren betalar sådan serviceavgift som avses i kommentarskolumnen så gäller vad där står.

Se även rubriken Medlemsavgifter.

Kommentar

Många yrkes- och branschföreningar tar förutom medlemsavgiften ut en särskild serviceavgift för tjänster till medlemmarna, till exempel medlemstidningar, facklitteratur, kurser, seminarier och konferenser. Hålls serviceavgiften åtskild från medlemsavgiften, exempelvis genom att den förmedlas genom ett särskilt servicebolag eller på annat sätt faktureras särskilt, behandlas den skattemässigt inte som en medlemsavgift. I de fall medlemskapet är av väsentlig betydelse för arbetet är arbetsgivarbetald serviceavgift en skattefri förmån för den anställde.