Får arbetstagaren i mer än ringa omfattning använda servicebil även för privat bruk uppkommer en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas högst 10 tillfällen per år och max 100 mil per år.

Även resa mellan bostad och ordinarie tjänsteställe räknas som privata resor och föranleder förmånsbeskattning. Resa från bostaden till någon annan plats där arbete utförs betraktas dock som tjänsteresa vilket inte föranleder beskattning.

Förmånsvärdet för servicebil/personbil kan sänkas om möjligheterna att använda bilen för privata resor är mycket begränsade. Det kan till exempel gälla en installations- eller distributionsbil som är inredd eller anpassad för annat än persontransporter.

För ett lägre förmånsvärde ska minst en av följande punkter vara uppfyllda:

I dessa fall kan förmånsvärdet justeras ner med 25–30 procent. Ansökan görs hos SKV.

Kommentar

Får arbetsgivarens bil endast användas för tjänstekörning ska förmånsbeskattning normalt inte ske. I sådana fall bör bilen parkeras på arbetsplatsen efter arbetsdagens slut och nycklarna förvaras hos arbetsgivaren.

Om arbetstagaren vid något enstaka tillfälle måste påbörja en tjänsteresa från bostaden tidigt påföljande morgon torde beskattning inte ske. Inte heller om hen en kväll avslutar en tjänsteresa vid bostaden för att därefter ta bilen till tjänstestället påföljande dag.

Vid beredskapstjänst som kräver att bilen måste vara tillgänglig vid bostaden för att arbetstagaren utan fördröjning ska kunna påbörja en utryckning uppkommer inte en skattepliktig förmån under förutsättning att det gäller en begränsad period. Med det avses några dagar per månad (1–4 dagar) eller en femdagarsberedskap om denna inte infaller oftare än var sjunde vecka.

För att beskattning inte ska ske vid beredskap bör arbetstagaren även vara starkt begränsad i sin möjlighet att använda bilen för privata resor samt föra körjournal. För att få ett lägre förmånsvärde enligt vänster kolumn måste ansökan göras hos SKV på blankett SKV 4893. Beslutet gäller för aktuellt år så ny ansökan måste göras för varje år. Om SKV justerar förmånsvärdet så ska den anställde informeras.

Se även rubrikerna Bilförmån och Jourbil.