Utbildning som betingas av arbetsgivarens verksamhet är i allmänhet skattefri. Detta även om den medför högre kompetens hos den anställde. Det avgörande för skattefriheten är nyttan av utbildningen i företaget.

Är eller riskerar den anställde att bli arbetslös inom fem år på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet kan förmån även av omfattande grundutbildning, vidareutbildning och omskolning bli skattefri. Utbildningen ska vara av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

Kommentar

Om den anställde har ökade levnadskostnader för deltagandet i utbildningen har han avdragsrätt för dessa såsom vid tjänsteresa.

Vid risk för arbetslöshet: Yrkesutbildning men även datakurser och språkkurser av allmän karaktär som underlättar för den anställde att förvärvsarbeta är skattefria. Skattefriheten gäller även resekostnader, terminsavgifter, kurslitteratur, arvoden till föredragshållare och konsulter mm.

Outplacementåtgärder, psykologkontakter och dylikt är också skattefria i denna situation.

För så kallade fåmansföretag gäller restriktivare regler.