Arbetsgivares överföringar av medel till vinstandelsstiftelser beläggs med särskild löneskatt som uppgår till 24,26 procent.

Kommentar

Utbetalningar från stiftelsen beskattas som inkomst av tjänst.

Om medlen varit bundna i stiftelsen under minst 3 kalenderår och på likartade villkor tillkommit en betydande del av de anställda betalas inga sociala avgifter på utbetalning från stiftelsen.