https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
 • Nyheter
 • ”Alltid vinst att jobba med mångfald”
DELA
Mångfald och inkludering

”Alltid vinst att jobba med mångfald”

 Fastigo träffar Lara Kheiroujan som jobbar som trygghetschef på den allmännyttiga bostadsstiftelsen Platen i Motala. Detta för att prata om Platens arbete med mångfald och inkludering.
–På Platen handlar mångfald mer om Platen som arbetsplats. ­Hit är alla välkomna att söka, det ska vara självklart att se individen och hens förmåga att genomföra uppdraget vid en rekrytering. När man väl är anställd ska Platen vara en arbetsplats som exempelvis är fri från diskriminering, en plats där hjälp och stöd går att finna vid behov av rehabilitering och välkomnande för alla. Som bostadsbolag med fastigheter i socioekonomiskt utmanade områden är det viktigt att Platen som aktör bidrar till ett stärkande och främjande av integration. Det finns många i dessa bostadsområden som har hamnat utanför samhället. I utanförskap skapas subgrupper som stärker och befäster destruktiva normer och värderingar som riskerar att försvaga individen och därmed demokratin och dess normer och värderingar. När vi pratar integration är det detta vi har i bakhuvudet att vi i samverkan med andra, jobbar reaktivt som proaktivt för att stärka individer och främja demokratiska normer och värderingar eller med andra ord bidrar till en starkare integration, säger Lara Kheiroujan, trygghetschef på Bostadsstiftelsen Platen.

 

Hur jobbar Platen för att främja mångfald och inkludering? 

Integrationsstrateg
Inom Bostadsstiftelsen Platen finns en integrationsstrateg vars syfte är att strategiskt arbeta med integration på både kort och lång sikt. Bostadsstiftelsen Platen har tre huvudsakliga fokusområden, som alla aktiviteter bör präglas av: trygghet och säkerhet, utbildning och kunskapsnivå samt sysselsättning och arbetsmarknad. Integrationsstrategen har ansvar för att övervaka vilka mål som uppnås genom de genomförda åtgärderna. En fördel med att ha en integrationsstrateg är att rätt tid och resurser fördelas till åtgärderna för att få det bästa resultatet. Det är därför av stor vikt att integrationsstrategen har en djup förståelse för ämnet. Om en organisation inte ägnar tillräckligt med tid och resurser åt integration kan det hända att de söker medel från aktörer som inte uppfyller de mål de strävar efter.

 

Trygghet och säkerhet
Bostadsstiftelsen Platen strävar efter att öka sammanhållningen och främja ett samhälle där alla hyresgäster ges möjlighet att engagera sig i aktiviteter och insatser för att skapa trygga och säkra bostadsområden för alla boende. För att skapa trygghet och säkerhet i bostadsområdena genomför Bostadsstiftelsen Platen olika åtgärder. En konkret åtgärd inom trygghet och säkerhet är att placera upp affischer i trapphusen för att informera om vilka stöd och resurser som finns tillgängliga för hyresgäster som utsätts för våld i nära relationer. En annan aktiv åtgärd är trygghetsvandringar, där deltagarna tillsammans undersöker området och identifierar eventuella säkerhetsproblem för att sedan ta fram lämpliga åtgärder. Genom dessa och liknande åtgärder strävar Bostadsstiftelsen Platen efter att skapa trygga och säkra bostadsområden för sina hyresgäster samt minska risken för kriminalitet och otrygghet.

 

Utbildning och kunskapsnivå
På Bostadsstiftelsen Platen utbildar de sina medarbetares och chefernas kompetens, särskilt inom inkluderande och stöttande ledarskap för att stärka företaget. De anordnar även föreläsningar för samarbetspartner och hyresgäster för att främja individuell utveckling och uppmuntra hyresgäster att delta i sådana aktiviteter. Ett konkret exempel på ett engagemang för utbildningsinsatser inkluderar är ”lär känna din smartphone ”, som syftar till att hjälpa seniorer att förstå och använda en smartphone.
–Här talar man även om att ökad kunskapsnivå och att främja utbildning i sina bostadsområden kan skapa trygghet. I socioekonomiska utsatta områden är det vanligt att människor känner sig isolerade, särskilt om de inte har många i sin närhet som är sysselsatta. Det blir svårt att se fördelarna med att exempelvis ha en anställning eller sträva efter en sådan. Genom att öka kunskapsnivån och främja utbildning i våra bostadsområden kan vi motivera fler att vidareutbilda sig eller söka utbildning. Det handlar också om att förändra tankesätt kring arbete och visa att det är värdefullt att ha anställning, säger Lara Kheiroujan. Därför tillhandahåller Bostadsstiftelsen sommarjobb och säsongsarbete för ungdomar som bor i deras bostadsområden. Utöver att erbjuda arbetsmöjligheter, strävar de också efter att ge ungdomarna kunskap och erfarenheter som kommer att gynna dem i arbetlivet. Det innefattar att hjälpa dem med att skapa CV och förklara och utspela hur en arbetsintervju går till osv. 
–Genom att ge ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden arbetslivserfarenheter och tillgång till lön, bidrar de till att öka deras möjligheter och resurser i framtiden men skapar också trygghet i området.

 

Sysselsättning och arbetsmarknad
På Bostadsstiftelsen Platen främjar de ökad sysselsättning bland sina hyresgäster genom att aktivt skapa möjligheter till att arbete. Ett exempel på återkommande insatser är att erbjuda ferie-och säsongsarbete. Genom dessa initiativ får hyresgästerna möjlighet att engagera sig kortvariga anställningar under semesterperioder eller säsonger. Detta ger dem inte bara en inkomst under den aktuella tiden, utan även värdefull arbetslivserfarenhet och ökad sysselsättningsgrad.

 

 

Mångfaldsspelet
I Bostadsstiftelsen Platen använder dem sig av mångfaldsspelet i syftet att främja arbetsmiljöfrågor relaterade till mångfald, skapa en trygg arbetsplats samt stärka kompetensen hos varje individer. Mångfaldsspelet uppmuntrar till givande diskussioner och främjar en öppen dialog kring mångfaldsrelaterade ämnen, det ser Platen som ett utmärkt och underhållande sätt att öka kunskapen inom området mångfald och inkludering.
–Vi tror att det inte bara är fördelaktigt att använda spelet med våra medarbetare, utan också att det gynnar oss att själva gå igenom det, säger Lara Kheiroujan. De har även förvärvat mångfaldsspelet som en del av sin feriearbetsverksamhet för att även ungdomarna ska utvecklas.

 

Partnerskap och samarbeten     

 • Bostadsstiftelsen Platen samarbetar aktivt med Motala kommun, polisen och olika förningar för att skapa förutsättningar för att minska utanförskap och kriminalitet. Ett av initiativen som har kommit från denna typ av samarbete är ”Motala fritt från våld” vars målsättning är att ta fram en handlingsplan samt strategi för hur Platen tillsammans med kommunen, polisen och andra föreningar kn arbeta förebyggande mot våld.
 • Bostadsstiftelsen Platen är också en del av det lokala brottsförebyggande rådet BråMo. Detta nätverk består av företrädare från olika organisationer, inklusive polisen, Mortala kommun och Securitas. Representanter från Motala kommun inkluderar områden som barnomsorg, skola och fritid, elevhälsa och socialtjänsten. Målet med BråMo är att samverka och gemensamt adressera utmaningar som vi identifierar på gator, torg och bostadsområden, samtidigt som de arbetar förebyggande mot brott.
 • Ännu ett initiativ är globträdet vars syfte är at ge barnen både en röst och en plattform. Under 2022 samarbetade Bostadsstiftelsen Platen med Vätternskolan och Norra skolan samt polisen. Det var möte mellan totalt fyra klasser och polisen där temat för dagen var trygghet inom området Ekön, polisnärvaro, kriminalitet och dess konsekvenser.
 • Bostadsstiftelsen Platen stöttar även aktörer som erbjuder utbildningsinsatser, det gäller insatser inom exempelvis mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokratiska rättigheter och skyldigheter, hedersnormer, missbruk och föräldraskap. Det gör dem genom att bjuda in samverkanspartner och hyresgäster till föreläsningar kring ämnena. Detta för att deras hyresgäster och samverkansparter ska uppmuntras och ha förutsättningen för individuell utveckling. Hittills har de haft teman som hedervåld, integration, kriminalitet.

 

Vad ser ni för vinster med mångfald-och inkluderingsarbetet?


–Det finns alltid en vinst i att arbeta med mångfald- och inkluderingsfrågor. Och vi kan absolut göra mer än det vi gör idag. Vinsten är enkel, att arbeta med mångfald och inkluderingsfrågor är i grunden en demokratifråga. Det handlar om att bidra till samhällsutvecklingen. Platen är en stor aktör i Motala och det vi gör på vår arbetsplats påverkar hur Motala utvecklas framåt. Utöver detta har Platen en tydlig värdegrund som i grunden handlar om att ALLA medarbetare som hyresgäster ska trivas, må bra och utvecklas. Detta är ett arbete som kräver att alla medarbetare är med på tåget och att Platen är tydlig med att vi ska ta hänsyn till varandra och att vara medvetna om att vi alla har samma värde, säger Lara Kheiroujan.

 

Vilka utmaningar har ni stött på och hur har ni hanterat dem?

Lara Kheiroujan i en paneldebatt under Integrationsdagen.


–När man jobbar med integration möter man många utmaningar. En av dessa är bristen på kunskap och förståelsen kring vad integration innebär. Integration är även vanligt förknippat med en specifik målgrupp, och det finns en tendens att inte arbeta med det på lång sikt. När man arbetar med integration och mångfald är det avgörande att arbeta med uthållighet för att möta dessa utmaningar och uppnå hållbara resultat. Andra utmaningar kan vara att övertala sina medarbetare eller chefer om varför vissa satsningar behöver ske. Därför är kommunikation en avgörande roll då det handlar om att förmedla fakta och övertyga människor om integrationens vikt. Jag har också fått ett stort stöd i hur jag tänker, jag har aldrig blivit bemött av nedslag på något sätt utan alltid fått möjligheten att förklara det jag har att komma med, jag brukar oftast få höra ”tror du på det är så är vi också redo att satsa på det”. Om vi väljer att arbeta med mångfald och inkludering så måste det bygga på att man tillsammans kan bemöta motståndare och utmaningar, säger Lara Kheiroujan.

 

Vilka råd skulle ni ge till andra organisationer som vill satsa på mångfald och inkludering?


–Jag tänker att det bästa rådet är uppfinn inte hjulet igen, det finns väldigt många aktörer där ute som gör väldigt mycket bra, hitta samverkanspartner som är i samma kommun eller nära kommun. Samverkansgrupper där man kan arbeta i nätverk är en fördel för då stärker man varandra och kan dela med sig av goda exempel och utmaningar. Fördelen med att arbeta i samverkansgrupper är att man får många olika infallsvinklar och perspektiv.  Det är också väldigt viktigt att inte var rädda för att göra fel, man byggde inte rom på en dag och det stämmer, det tar tid. Men det är viktigt att man har en vision, vilja och att kunna tänka långsiktigt.  Och det känns ganska självklart, det är 2023, självklart ska alla ha rätten till samma möjligheter på arbetsplatsen och i samhället oavsett anledning, avslutar Lara Kheiroujan.

Intervju och text av: Arina Redar, student programmet för mångfaldsstudier SU, praktikant Fastigo, vt 2023

Om Bostadsstiftelsen Platen
 • Är ett kommunalt bostadsföretag
 • Har drygt 5 700 lägenheter inom Motala kommun
 • Drygt 22 % av Motalas befolkning bor i Platen
 • Förvaltar vi cirka 170 lokaler
 • Medlemmar i Fastigo sedan 1955
Om Bostadsstiftelsen Platen
 • Är ett kommunalt bostadsföretag
 • Har drygt 5 700 lägenheter inom Motala kommun
 • Drygt 22 % av Motalas befolkning bor i Platen
 • Förvaltar vi cirka 170 lokaler
 • Medlemmar i Fastigo sedan 1955

Relaterade nyheter

Fotomontage
Mångfald och inkludering

Språkluncher kan ge ny kompetens

Karina_Nilsson SGS
Mångfald och inkludering, Nyheter

Hela världen i SGS Studentbostäder

Måndagsmötet HSB Stockholm
Mångfald och inkludering

Värderingar styr på HSB Stockholm

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.