Vad innebär det att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att varje arbetsgivare är skyldig att arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt, regelbundet och planmässigt sätt. Huvudpunkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (S A M) kan kortfattat beskrivas på följande sätt: Upprätta en arbetsmiljöpolicy där ni beskriver hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara på arbetsplatsen. Skapa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fördela […]

Vad innehåller en arbetsmiljöpolicy?

Arbetsgivaren har det övergripande och yttersta ansvaret för arbetsmiljön och bör därför ge uttryck för sitt intresse för och engagemang i arbetsmiljöfrågor. Ett policydokument bör visa arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö. Policyn skall vara känd och tillämpad av all personal. Den övergripande arbetsmiljöpolicyn bör ligga till grund […]

När ska arbetsgivaren tillhandahålla arbetskläder eller skyddskläder?

I arbetsmiljölagstiftningen skiljer man på arbetskläder och skyddskläder. Det finns inte några regler som säger att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder. Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skyddskläder. Arbetsgivaren ska göra en analys för att ta reda på riskerna i arbetet och bedöma vilken personlig skyddsutrustning som eventuellt krävs. Det innebär att det är en […]

Vad ska man göra med dem som mobbar och kränker andra människor?

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och som därför har att utreda och, i förekommande fall, se till att kränkningarna upphör. Vilka åtgärder som behöver vidtas får avgöras i det enskilda fallet. Det är viktigt att slå fast att ett sådant beteende är fullständigt oacceptabelt och att det kan, om det […]

Finns det några checklistor för arbetsmiljöarbetet i fastighetsbranschen?

Ja, Fastigo, Almega och Fastighetsanställdas Förbund har gemensamt utarbetat en checklista för arbetsmiljörond som är särskilt anpassad för fastighetsbranschen. Det finns även en checklistor för riskbedömning av hot och våld, fallolyckor och sexuella trakasserier som är framtagna av dem. Du hittar allt material under rubriken Arbetsmiljö i Arbetsgivarguiden och på Blankettsidan.

Vad ska jag tänka på när det gäller arbetsmiljö?

Kunskap. Skaffa dig kunskap om vilka regler och krav som gäller för den verksamhet som företaget bedriver. En stor del av reglerna är allmänna och gäller i alla typer av verksamhet men det finns också sådana föreskrifter som riktar sig särskilt till vissa branscher eller verksamheter. Chefer i organisationen med ansvar för arbetsmiljöfrågor måste ha […]

Jag har upptäckt att det finns risker i arbetsmiljön. Hur snabbt måste jag åtgärda dem?

Akuta risker som innebär omedelbar fara för olycksfall eller ohälsa måste åtgärdas omgående. Andra förhållanden kanske inte kräver omedelbara åtgärder. Dessa ska då föras in i en handlingsplan där det anges när åtgärder ska vidtas och vem som är ansvarig för detta. Glöm inte att kontrollera att det verkligen skett! Först om riskerna inte går […]

En medarbetare använder inte den skyddsutrustning som finns- vad gör jag?

I arbetsmiljölagen anges att arbetstagaren ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar som finns. En arbetstagare som trots tillsägelse inte använder skyddsutrustning gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Det kan och bör medföra skriftlig varning och, om inte någon bättring sker, ytterst uppsägning eller till och med avsked. En chef som […]