Kan arbetstagare med barn begära flexibla arbetsformer?

Enligt nya regler i föräldraledighetslagen kan en arbetstagare med barn upp till åtta år anmäla önskemål om att få flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. Med flexibla arbetsformer menas distansarbete, flexibel arbetstid m m. Grundkravet är att arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt minst sex månader. Arbetsgivaren är skyldig att ge ett skriftligt besked inom skälig tid. […]

Kan arbetstagaren avbryta sin föräldraledighet i förtid?

Ja, arbetstagaren kan avbryta sin föräldraledighet tidigare än planerat och återgå till arbete i samma omfattning som tidigare. Om ledigheten var tänkt att pågå längre än en månad, har arbetsgivaren möjlighet att skjuta på återgången en månad från det datum arbetstagaren har underrättat arbetsgivaren om sin återgång till arbetet.

Vad gäller vid anmälan om föräldraledighet?

Huvudregeln är att anmälan om uttag av föräldraledighet ska göras till arbetsgivaren minst två månader innan ledigheten börjar. Om det inte kan ske, så ska anmälan göras så snart som möjligt. Arbetstagaren ska ange hur länge ledigheten är tänkt att pågå.

Arbetstagare har rätt att vara föräldraledig under max tre perioder per år, vad menas med en period?

Enligt 10 §  föräldraledighetslagen har arbetstagare rätt till tre föräldraledighetsperioder per kalenderår, utöver ledighet för vård av sjukt barn. Om ledigheten löper över ett årsskifte, anses den höra till det kalenderår då den påbörjades. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en ledighetsperiod är arbetstagarens begäran, vilken bör vara skriftlig enligt Fastigos rekommendation. Om begäran […]

Har en arbetstagare med barn rätt att gå ner i sysselsättningsgrad?

Ja, enligt 7 § föräldraledighetslagen har en förälder rätt att förkorta sin normala arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så, men ännu inte har avslutat sitt första skolår. En annan möjlighet att gå ner i tid är enligt 6 […]