Vi har svårt att få vår ordinarie personal att räcka till vid snöberedskap. Kan vi ta in timanställda som vi ringer in vid behov om det snöar? Vad ska de i så fall ha för anställningsform?

I F- och S- avtalet finns ingen särskild anställningsform för den här situationen som exempelvis tim- eller behovsanställning som kan förekomma i andra branscher. Ni kan däremot teckna ett ramavtal (intermittent avtal) med en arbetstagare och använda anställningsformen särskild visstidsanställning för den här situationen. Avtalet innebär att arbetsgivaren kan erbjuda kortare anställningar som arbetstagaren tackar […]

Vid beräkning av anställningstid – hur många dagar är 9 månader respektive 12 månader?

Vid beräkning av anställningstid i olika situationer i lagen om anställningsskydd används olika tidsangivelser (månad eller år). Enligt förarbeten och rättspraxis framgår följande: En månad = 30 dagar Ett år = 365 dagar Vi beräkning av anställningstid med särskild visstid innebär att företrädesrätten till ny särskild visstid infaller efter mer än nio månader d v […]

Kan visstidsanställningar på I-avtalet (Unionen m fl) konverteras till tillsvidareanställning?

`Nej. I-avtalets visstidsanställningsformer är helt reglerade i kollektivavtalet och inte i lagen om anställningsskydd. Det innebär att särskild visstidsanställning inte kan användas på I-avtalet. Notera vikariat aldrig konverteras till tillsvidare enligt detta kollektivavtalsområde. En arbetstagare som anser att arbetsgivaren tillämpar kollektivavtalets visstidsanställningsformer felaktigt kan dock tvista i domstol om detta och yrka att anställningen ska […]

När konverteras särskild visstidsanställning till tillsvidareanställlning?

Huvudregeln är att särskild visstid övergår till en tillsvidareanställning efter sammanlagt mer än 12 månader med särskild visstidsanställning under en period av fem år. Eventuella allmänna visstidsanställningar mellan 1 mars 2022 och 30 september 2022 ska ingå in i beräkningen av anställningstid med särskild visstid. Allmän visstid före 1 mars 2022 ingår inte. Det finns […]

När har en arbetstagare företrädesrätt till återanställning?

Det finns tre olika regler i 25 § lagen om anställningsskydd. Grundförutsättningen är att arbetstagaren är uppsagd på grund av arbetsbrist eller har haft en visstidsanställning som har upphört. De tre företrädesrättssituationerna är följande: En arbetstagaren som har minst 12 månaders sammanlagd anställningstid de tre senaste åren har företrädesrätt till alla lediga anställningar En arbetstagaren […]

Hur räknar jag anställningstid i ett intermittent avtal med särskild visstid som anställningsform?

Anställningsformen särskild visstid har en särskild regel för beräkning av anställningstid vid intermittent arbete. Om arbetstagaren arbetar vid tre tillfällen eller mer under en och samma kalendermånad ska även kalenderdagarna mellan arbetstillfällena räknas som anställningstid.  Denna beräkning har betydelse för beräkning av anställningstid vid företrädesrätt till särskild visstidsanställning och vid konvertering från särskild visstid till […]

På vilka kollektivavtalsområden kan särskild visstid användas?

Den nya anställningsformen särskild visstid gäller på följande kollektivavtalsområden: Fastighets (F-avtalet) Kommunal (S-avtalet Vision m fl (K-avtalet) Byggnads (Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl) På övriga avtalsområden finns inte anställningsformen allmän visstid eller särskild visstid.

Vi har konsulter på företaget, kan de omfattas av de nya bemanningsreglerna?

Lagen om uthyrning av arbetstagare reglerar bemanningssituationer. Med bemanningsföretag avses en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Utlåning och rekrytering av arbetstagare omfattas inte av lagen. Inte heller entreprenadverksamhet omfattas av lagen dvs då ett företag inte enbart […]

Vad innebär de nya reglerna om att en bemanning kan övergå i en tillsvidareanställning?

Från den 1 oktober införs nya regler i lagen om uthyrning av arbetstagare som innebär att bemanningssituationer kan få arbetsrättsliga konsekvenser. Har en bemanningsanställd varit placerad på kundföretaget i sammanlagt mer än två år under en period av 36 månader ska kundföretaget antingen erbjuda denne en tillsvidareanställning eller två månadslöner. Kundföretaget bestämmer ensidigt vilket erbjudande […]

En visstidsanställd har begärt att få en annan anställningsform. Måste jag gå med på det?

Enligt nya regler i lagen om anställningsskydd kan en visstidsanställd lämna in önskemål om att få en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad efter sammanlagt minst sex månaders anställning (ej provanställningstid). Detsamma gäller för en tillsvidareanställd som önskar högre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren måste inte gå med på önskemålet, men är skyldig att lämna ett skriftligt sav inom […]

Kan en säsongsanställning övergå i en tillsvidareanställning?

En säsongsanställning kan aldrig övergå i en tillsvidareanställning med automatik. Däremot  kan de ha företrädesrätt till återanställning , antingen till ny säsongsanställning efter 6 månader sammanlagd säsongsanställning under två år  eller till ny anställning efter 12 månaders sammanlagd anställning under tre år. Återanställningsrätten gäller på det kollektivavtalsområde och driftsenhet som man senast var anställd på […]

Hur påverkas anställningar med allmän visstid av LAS-ändringarna?

De gamla reglerna om konvertering till tillsvidare (tvåårsregeln) gäller för alla anställningar med allmän visstid som tecknades fram till den 31 september 2022. Om anställningen med allmän visstid var pågående den 1 oktober så kommer den gamla konverteringsregeln att gälla fram till denna anställning löper ut. Om anställningen förlängs måste den nya anställningsformen särskild visstid […]

När övergår en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?

Fastighets, Kommunals och Visions avtal (F,S,K) omfattas av reglerna i 5a § om konvertering i lagen om anställningsskydd. Särskild visstid övergår till en tillsvidareanställning efter sammanlagt ett år med denna anställningsform under en femårsperiod.  Om arbetstagaren har haft många anställningar efter varandra kan ramperioden på fem år i vissa fall utvidgas. (Denna regel kommer i […]

Kan jag anställa vem jag vill?

Det finns vissa begränsningar som hindrar en arbetsgivare att välja vem man vill vid anställning. Det är bland annat följande:  Om en anställd behöver omplaceras för att undvika uppsägning  Om en person har företrädesrätt och har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten Om det skulle anses diskriminerande enligt lag.  

En medarbetare missköter sitt jobb – vad gör jag?

En arbetsgivare måste alltid vara tydlig med vilket beteende som inte accepteras på arbetsplatsen. I första hand hanterar man detta genom muntliga tillsägelser. Dokumentera gärna vad samtalet har gått ut på och spara anteckningarna. Om arbetstagaren trots ett flertal tillsägelser inte rättar sitt beteende kan arbetsgivaren dela ut en skriftlig varning. I den redogör arbetsgivaren […]

Vi ska fusioneras med ett annat företag – hur gör vi med personalen?

Fusionen innebär normalt sett att all verksamhet och personal går över till det bolag som man fusioneras med. Reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen om anställningsskydd blir tillämpligt och arbetstagarna får inte sägas upp på grund av förändringen utan går över till den nya arbetsgivaren med oförändrade villkor. I 28 § […]